نام: معصومه
نام خانوادگی: اسماعیلی
سمت: معاون اجرایی
نام: حسن
نام خانوادگی: جعفری
سمت: سریدار
نام: محمدولی
نام خانوادگی: جورمند
سمت: مدیر وموسس
نام: معصومه
نام خانوادگی: حاج حسینی
سمت: مربی بهداشت
نام: مسعود
نام خانوادگی: شمس آبادی
سمت: معاون اجرایی
نام: مهدی
نام خانوادگی: صفی
سمت: معاون آموزشی
نام: حسین
نام خانوادگی: لواسانی
سمت: روابط عمومی
بیوگرافی
نام: مریم
نام خانوادگی: کطولی
سمت: معاون ابتدایی