پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12
شنبه            
07:30 تا 08:30
فارسی
       
08:55 تا 09:45
فارسی
   
10:00 تا 10:50
ریاضی
   
11:05 تا 11:55
علوم
   
12:10 تا 12:55
فارسی
یکشنبه            
07:30 تا 08:30
فارسی
       
08:55 تا 09:45
قرآن
   
10:00 تا 10:50
ریاضی
   
11:05 تا 11:55
فارسی
   
12:10 تا 12:55
فارسی
دوشنبه            
07:30 تا 08:30
فارسی
       
08:55 تا 09:45
فارسی
   
10:00 تا 10:50
علوم
   
11:05 تا 11:55
هنر
   
12:10 تا 12:55
زبان
سه شنبه            
07:30 تا 08:30
ریاضی
       
08:55 تا 09:45
فارسی
   
10:00 تا 10:50
قرآن
   
11:05 تا 11:55
فارسی
   
12:10 تا 12:55
فارسی
چهارشنبه            
07:30 تا 08:30
فارسی
       
08:55 تا 09:45
علوم
   
10:00 تا 10:50
ریاضی
   
11:05 تا 11:55
ریاضی
   
12:10 تا 12:55
ورزش
پنج شنبه                                                                                                                                                
جمعه