نام: صدیقه
نام خانوادگی: ابراهیمی
سمت: معلم پایه پنجم
بیوگرافی
نام: محمد
نام خانوادگی: اسماعیلی
سمت: دبیر علوم
نام: سید محمد
نام خانوادگی: حسینی تبار
سمت: دبیر عربی
نام: محمد علی
نام خانوادگی: خیریان
سمت: دبیر کار وفناوری
نام: غلام رضا
نام خانوادگی: دربندسری
سمت: دبیر عربی
نام: علی محمد
نام خانوادگی: درویش
سمت: دبیر ادبیات فارسی
نام: علیرضا
نام خانوادگی: رمضانیان
سمت: دبیر ورزش
نام: فاطمه
نام خانوادگی: سلیمانی
سمت: معلم پایه چهارم
نام: مینا
نام خانوادگی: شریفی
سمت: معلم پایه سوم
نام: عادل
نام خانوادگی: شفیعی
سمت: دبیر ریاضی
نام: مجتبی
نام خانوادگی: عزیزان
سمت: دبیر دینی
نام: غلام رضا
نام خانوادگی: غمگسار
سمت: دبیر مطالعات اجتماعی
بیوگرافی
نام: منیره
نام خانوادگی: قنبری
سمت: معلم پایه اول
نام: مهرداد
نام خانوادگی: محمودی
سمت: دبیر هنر - خوشنویسی
نام: علی
نام خانوادگی: منصوری
سمت: دبیر زبان انگلیسی
بیوگرافی
نام: سید محمود
نام خانوادگی: میر حجازی
سمت: دبیر هنر - نقاشی
نام: ریحانه
نام خانوادگی: نوروزی
سمت: معلم زبان مکالمه ابتدایی
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: پشتکوهی
سمت: معلم پایه ششم
نام: معصومه
نام خانوادگی: پیقاف نیا
سمت: مربی آمادگی
نام: احمد
نام خانوادگی: کمالی
سمت: دبیر ریاضی