آزمون ها و امتحانات

برنامه امتحانات نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی خرداد ماه 92

چهارشنبه 92/3/1 ریاضی

شنبه 92/3/4 املای فارسی

دوشنبه 92/3/6 جغرافی

چهارشنبه 92/3/8 تاریخ مدنی

شنبه 92/3/11 علوم

یکشنبه 92/3/12 انشای فارسی

تذکرات :

1- امتحانات راس ساعت 8 صبح آغاز میشود ضروریست نیم ساعت قبل از شروع امتحان دانش آموزان در مدرسه باشند.

2- امتحانات دروس شفاهی و عملی قبل از امتحانات کتبی خواهد بود

3- برنامه این امتحانات توسط معلمین به دانش آموزان اعلام خواهد شد تادر دفتر روز نگار خود یادداشت نمایند.

 

برنامه امتحانات پایه ششم ابتدایی:

چهارشنبه 92/3/1 هدیه آسمانی

شنبه 92/3/4 ریاضی

دوشنبه 92/3/6 املای فارسی

چهارشنبه 92/3/8 علوم تجربی

شنبه 92/3/11 مطالعات اجتماعی

یکشنبه 92/3/12 انشای فارسی