معرفی کتب
1-هشدارهاو نکته های  تربیتی تالیف دکتر عبد العظیم کریمی از انتشارات انجمن اولیاءو مربیان

2-نکته های کاربردی در فرزند پروری والدین تالیف دکتر عبدالعظیم کریمی از انتشارات انجمن اولیاء ومربیان

3-خانواده وتربیت فرزندان تالیف رضا فرهادیان
از انتشارات انجمن اولیاء ومربیان

4- چگونه فرزند خود را دوست بداریم
ترجمه مهین شهبازی نیا از انتشارات انجمن اولیاء ومربیان

5- خانواده متعادل تالیف دکتر محمد رضا شرفی
از انتشارات انجمن اولیاء ومربیان